نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

تدریس زبان مقطع هفتم تا دوازدهم

آموزش زبان عبدی

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

مکالمه

آموزش زبان عبدی

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

تدریس زبان کودک تابزرگسال

آموزش زبان عبدی

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش عربی

آموزشگاه ملکی

تهاتر : 750,000ریال

1,750,000 ریال 2,500,000 ریال
55درصد تهاتر

آموزش زبان انگلیسی

موسسه زبان آرش نیا

تهاتر : 22,000,000ریال

18,000,000 ریال 40,000,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان همافر

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

تدریس زبان انگلیسی

آموزش موسیقی

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
50درصد تهاتر

مهاجرت(خصوصی مکالمه محض)

آموزش زبان قمری

تهاتر : 20,000,000ریال

20,000,000 ریال 40,000,000 ریال
50درصد تهاتر

مکالمه در سفر

آموزش زبان قمری

تهاتر : 1,200,000ریال

1,200,000 ریال 2,400,000 ریال