شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

دعاوی کیفری 6

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 2,000,000,000ریال

8,000,000,000 ریال 10,000,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دعاوی کیفری 5

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 1,000,000,000ریال

4,000,000,000 ریال 5,000,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دعاوی کیفری 4

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 700,000,000ریال

2,800,000,000 ریال 3,500,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دعاوی کیفری 3

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 300,000,000ریال

1,200,000,000 ریال 1,500,000,000 ریال
15درصد تهاتر

دعاوی کیفری 2

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 120,000,000ریال

680,000,000 ریال 800,000,000 ریال
10درصد تهاتر

دعاوی کیفری1

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 30,000,000ریال

270,000,000 ریال 300,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دعاوی حقوقی 2

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 300,000,000ریال

1,200,000,000 ریال 1,500,000,000 ریال
15درصد تهاتر

حداقل وکالت حقوقی ومالی

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 150,000,000ریال

850,000,000 ریال 1,000,000,000 ریال
10درصد تهاتر

دعاوی حقوقی و مالی

موسسه حقوقی راد امین سعادت

تهاتر : 50,000,000ریال

450,000,000 ریال 500,000,000 ریال